Đấu thầu được hiểu là một quá trình lựa chọn ra nhà thầu phù hợp nhất để ký kết cũng như thực hiện các hạng mục trong hợp đồng dịch vụ, tư vấn, xây dựng,… Hình thức này để chọn đối tác theo cách công tư, minh bạch nhất. Hiện nay có 4 trường hợp bắt buộc áp dụng Luật Đấu thầu năm 2021.

luật đấu thầu

Nguồn: khoinghiep.thuvienphapluat.vn